Algemene verkoopvoorwaarden

côte belge en 1900

Inleiding

De website www.vecu.be is een elektronisch handelsplatform die het verkoop van artikelen voorstelt aan internauten die op de website surfen om cadeau- of decoratie-ideeën te vinden.
De website www.vecu.be is geregistreerd in Brussel onder het ondernemingsnummer 0565.651.243 en waarvan het hoofdkantoor gelegen is te 70, driebruggenstraat, 1160 Brussel - België. email :info@vecu.be
De algemene verkoopsvoorwaarden regelen alle relaties, tussen Vecu en iedere persoon die producten aankoopt op de site www.vecu.be , en worden zonder enige beperking toegepast.
Iedere persoon, die een product bestelt, dat voorgesteld wordt op onze website, is onderhevig aan deze algemene verkoopsvoorwaarden. De koper erkent dat hij, vóór zijn bestelling, kennis heeft genomen met deze voorwaarden en dat hij ze volledig aanvaardt.
De koper verklaart de volle juridische capaciteit te hebben om zich tot deze algemene verkoopsvoorwaarden te verplichten.
Vecu behoudt zich het recht voor om, te allen tijde, deze algemene verkoopsvoorwaarden te wijzigen. De laatste wijziging dateert van 1 september 2019 .

1. Bestellingen

U kunt uw bestellingen op verschillende manieren maken :
- via Internet : www.vecu.be
- via bankoverschrijving op onze rekening.
Onze bankgegevens worden gedurende de bestelling vermeld.
Het verkoop kan enkel als definitief beschouwd worden na versturing van een bestellingbevestiging door Vecu naar de koper en na inning van het totaal bedrag door Vecu.
Vecu behoudt zich het recht voor om een bestelling geen gevolg te geven omwille van eendert welke reden en zal dit dan meedelen aan de koper.
De koper garandeert Vecu dat hij over de eventueel vereiste vergunningen beschikt om de betalingswijze te gebruiken die hij gekozen heeft gedurende de registratie van de bestelbon.
De koper kan zijn bestelling dan regelen via:
1. Bankkaart op de website www.vecu.be. Wij aanvaarden volgende bankkaarten: Visa, Eurocard/Mastercard, Bancontact.
Teneinde de veiligheid van de betaling via bankkaart te verzekeren worden de klanten naar de beveiligde servers van de Vennootschap Ogone geleid. Vecu is dus in geen enkel geval in contact met belangrijke klantengegevens (kaartnummer, afloopdatum, validatie code).
2. Door bankoverschrijving ten gevolge van een bestelling die op de website gemaakt werd. De gegevens zullen meegedeeld worden aan de koper eens de bestelling op de website geregistreerd is. De bestelling zal pas behandelt worden nadat de bank de overschrijving op onze rekening gecrediteerd heeft. Indien de betaling niet binnen de 10 dagen na de bestelling op de website wordt ontvangen zal deze bestelling als nietig worden verklaard.
Wij aanvaarden bestellingen van gemeentelijke administraties zonder voorafgaand betaling onder voorwaarde dat een officiëel bestellingsbon werd gekregen. In dit geval wordt de betaling binnen de 30 dagen na ontvangst van het factuur uitgevoerd.

2. Beschikbaarheid van de artikelen

Vecu verplicht zicht erin om de gemiddelde leveringstermijn, die op de website aangegeven wordt naast de bestelling, te eerbiedigen maar dit gemiddelde leveringstermijn vormt geen strengheidtermijn en kan dus niet als zeker verklaard worden!
Vecu zal in geen geval en op geen enkele wijze aansprakelijk zijn voor enige achterstand. Noch kan Vecu aansprakelijk gesteld worden voor niet-uitvoering van het contract te wijten aan gevallen van overmacht (staking, overstroming, brand..).

3. Prijzen

De verkoopsprijzen die op de website aangegeven worden, zijn in euro vermeld en omvatten alle belastingen. De Belgische BTW niet van toepassing. (De vrijstellingsregeling is van toepassing op kleine ondernemingen waarvan de jaarlijkse omzet niet meer bedraagt dan 25.000 euro (excl. btw).) De prijzen omvatten geen expeditiekosten, deze worden als supplement bij de productprijs gefactureerd volgens het bedrag van de bestelling. Vecu behoudt zich het recht voor de verkoopsprijzen van de producten op elk ogenblik te wijzigen. De prijzen die gegarandeerd worden aan de koper zijn de prijzen die aanwezig zijn op de website gedurende de bestellingregistratie (behalve bij een overduidelijke typografische fout).

4. Verzendkosten en Leveringskosten

De verzendkosten omvatten de voorbereiding, de verpakking evenals de frankering.
De verzendkosten worden vóór de bestellingregistratie aan de koper vermeld; zij variëren volgens het volume of het gewicht van de artikelen en volgens de gewenste verzendingswijze.
Indien wij twee verschillende bestellingen niet kunnen groeperen zullen de verzendkosten voor elke bestelling afzonderlijk gefactureerd worden.
Het is uitdrukkelijk afgesproken dat de eigendomsoverdracht van de bestelde goederen werkelijk wordt op het ogenblik dat de goederen onze winkels verlaten. Dienovereenkomstig verklaart de koper alle risico’s ervan, name met betrekking tot het vervoer, te aanvaarden.
De koper dient zelf alle mogelijke maatregelen te treffen alvorens de levering te nemen. De verkoper behoudt zich het recht voor om de goederen zo goed mogelijk te laten verzenden maar kan niet aansprakelijk zijn voor de handelingen of nalatigheden van de Belgische of Nederlandse post.
De bestellingen worden ten laatste 8 dagen na ontvangst van de betaling verzonden en in 90% van de gevallen worden zij binnen de 3 dagen verzonden.
Verkochte producten blijven vol en geheel eigendom van Vecu totdat de volledige betaling van het volledig verschuldigd bedrag heeft plaatsgevonden. Vecu behoudt zich het recht voor, in geval van betalingsgebrek door de koper, om de teruggave van de bestelde producten te eisen. In deze veronderstelling verbindt de koper zich ertoe om onbetaalde of gedeeltelijk onbetaalde producten aan Vecu terug te keren, inbegrepen terugkeerkosten op eigen laste te nemen.
De overdracht van de verlies- en beschadigingrisico’s van de producten is effectief vanaf de overhandiging van de producten door Vecu aan de verzender. Vanaf het ogenblik dat de koper het product ontvangt is hij, tijdens de hieronder vermelde intrekkingtermijn, verantwoordelijk voor het product die hij besteld heeft; in geval van beschadiging of vernieling van het product gedurende deze periode, zal de koper geen uitwisseling of vergoeding aan www.vecu.be kunnen eisen.

5. Intrekkingtermijn

De koper beschikt over het recht om de producten die hem niet passen op eigen kosten terug te keren in overeenkomst met de geldende wetten, voor uitwisseling of vergoeding, binnen de zeven werkdagen vanaf de levering van de bestelling. In dit geval is de koper dan verplicht om voorafgaand contact op te nemen met de klantendienst van Vecu die hem een terugkeervergunning zal toekennen alsook het adres zal vermelden waarnaar de producten teruggestuurd moeten worden. Vecu zal ENKEL rekening houden met de producten die in hun oorspronkelijke staat teruggestuurd worden (verpakking, accessoire, publicatie) en die naar behoren verzegeld zijn en het terugkeernummer vermelden.
Deze garantie wordt NIET toegepast op specifieke producten die op aanvraag verwezenlijkt worden, o.a. verpersoonlijkte producten.
Vecu houdt geen rekening met de producten die tegen rembours door de koper worden teruggestuurd naar Vecu. Elk risico in verband met de terugkeer van het product is ten laste van de koper.

6. Bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Vecu.be eerbiedigt de wetten inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Vecu brengt de klant hierbij op de hoogte dat de door de klant verstrekte persoonsgegevens niet naar derden worden overgebracht.

7. Bevoegde rechtspraak

Al de clausules die in deze Algemene Verkoopsvoorwaarden vermeld zijn alsook alle aankoop- en verkoopverrichtingen die in deze tekst beoogd worden, zijn gebonden aan het Belgisch recht.
Elk geschil met betrekking tot de interpretatie, de uitvoering of de breuk van de overeenkomst die tussen Vecu en de koper is gesloten zal tot de exclusieve bevoegdheid van de Brusselse rechtbanken behoren, zelfs in geval van verscheidene verweerders, indien er geen minnelijke overeenkomst gevonden werd.

8. Verantwoordelijkheid

Vecu kan geen onafgebroken werking van de website www.vecu.be en gerelateerde diensten garanderen aangezien de technische wisselvalligheden die eigen zijn aan het Internet netwerk. Vecu zal dus niet aansprakelijk zijn voor de schorsing of de tijdelijke non-beschikbaarheid van zijn website, in bijzondere gevallen van pech, onderhoud of update. Noch kan Vecu garanderen dat de on-line diensten op alle navigatoren, op alle gegevensverwerkende installaties of softwareconfiguraties gebruikt kan worden. Vecu zal niet aansprakelijk zijn voor niet-uitvoering van het contract in geval van voorraadgebrek of onbeschikbaarheid van een artikel. Een totale of gedeeltelijke staking, namelijk van de posterijen en vervoermiddelen, kan de verantwoordelijkheid van Vecu zeker niet engageren.
Vecu kan niet als verantwoordelijk beschouwd worden voor alle indirecte schade die zou kunnen voorvallen ten gevolge van de productenaankoop . Vecu kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud die op gebonden websites verschijnen en die toegankelijk zijn via een link vanuit www.vecu.be website. Vecu kan niet aansprakelijk gesteld worden voor ongevallen die voorkomen omdat de aankoper de producten misbruikt of omdat de producten in de handen van kinderen of niet- verantwoordelijke personen terechtkomen.

9. Auteursrecht

De wet beschermt foto's tot 70 jaar na de dood van de auteur. De auteursrechten komen alleen voor bij een fysiek persoon; anders gezegd kan een onderneming auteursrechten slechts opeisen indien de rechten van een fysiek persoon specifiek en contractueel werden afgestaan aan dat onderneming. De reproducties die op onze site worden voorgesteld zijn , buiten formeel bewijs van het tegenovergestelde, vrij van auteursrechten. Indien u ondanks onze voorzorgmaatregelen merkt dat een beeld nog steeds beschermt zou kunnen zijn kunt u ons dat melden zodat we die onmiddelijk kunnen weghalen.